Restauracja Polka w Łodzi Restauracja Polka w Łodzi

Regulamin Kart

I. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z Karty Rabatowej Restauracji Polka, zwanej dalej Kartą. 
Wydawcą Karty Rabatowej Restauracji Polka jest KT Food sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Powstańców Śląskich 104/45

II. Informacje o Karcie Rabatowej Restauracji Polka

Karta Rabatowa jest plastikową kartą towarową, umożliwiającą płatności w restauracji Polka przy ul. Ogrodowej 19a, w Łodzi, z rabatem w wysokości 20%

III. Zasady użytkowania Karty Rabatowej

Karta restauracji Polka jest karta imienną i nie może być przekazana lub użyczana osobom trzecim. 
Rabat jest naliczany właścicielowi Karty, po jej okazaniu w restauracji Polka. Jednorazowo rabat przysługuje dla maksimum 4 osób. 
Pieniężna kwota rabatu udzielona właścicielowi Karty nie może być zamieniona na gotówkę. 
Rabat z Karty nie sumuje się z innymi promocjami.
KT Food Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyłączenia wybranych dań z rabatu na podstawie Karty.
Rabat nie jest udzielany wstecz, tzn. do wcześniejszych rachunków już dokonanych bez Karty.

IV. Odpowiedzialność i reklamacje związane z Kartą Rabatową Restauracji Polka

KT Food Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały uszkodzone po ich wydaniu lub utracone. 
W razie zgubienia bądź zniszczenia Karty jej posiadaczowi przysługuje możliwość uzyskania nowej karty bądź karty zastępczej. 
Wszelkie reklamacje związane z Kartą będą rozpatrzone na piśmie przez KT Food Sp. z o.o. w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Karty w siedzibie KT Food Sp. z o.o.

V. Ochrona danych osobowych

Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę KT Food Sp. z o.o. w celu prawidłowej realizacji programu Karty oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).

VI. Postanowienia końcowe

KT Food Sp. z .o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Karty zostaną poinformowani w ogłoszeniu umieszczonym na stronie www.alegloria.pl 
KT Food Sp. z .o.o. zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu Kart Rabatowych Restauracji Polka bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt VI.1 Regulaminu. 
Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.restauracjapolka.pl oraz w siedzibie KT Food Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 104/45
Użytkownik akceptuje Regulamin wraz z pierwszym użyciem Karty. 
Niniejszy Regulamin wszedł w życie z dniem 1 czerwca 2015 roku.